Geschiedenis van de Stichting Nationaal Blindenmuseum in vogelvlucht


Aanvankelijk heeft het bestuur naar mogelijkheden gezocht een blindenmuseum als zelfstandige instelling van de grond te krijgen. Toen dit niet slaagde, is het bestuur in overleg getreden met bestaande musea. Doel was te verkennen of de collectie van de stichting aan de collectie van het bestaande museum kon worden toegevoegd of dat de collectie van onze stichting als afzonderlijke verzameling onderdak kon worden verleend. Dit vond ongelukkigerwijs plaats in een periode waarin alle musea te kampen hadden met een krimpend subsidiebeleid van de overheid. Omdat resultaat uitbleef, heeft het bestuur na enige jaren deze verkenningen als structurele activiteit gestaakt. De nadien incidenteel ondernomen initiatieven op dit vlak hebben voorshands evenmin succes gehad.
We hebben als de gelegenheid zich voordeed contact gelegd met organisaties en personen die zich evenals wij het lot van het uit historisch oogpunt belangrijk geacht materiaal aantrokken en/of aantrekken. Tot een gezamenlijk project heeft dit echter nog niet geleid.
Onze stichting heeft een samenwerkingsafspraak met de Stichting KUBES. Deze stichting bevordert onder meer de beoefening van de beeldhouwkunst onder blinden en slechtzienden en adviseert omtrent de toegankelijkheid van musea voor blinden en slechtzienden. De ruimte waar onze collectie tot juni 2014 was opgeslagen, werd ook door KUBES gebruikt.
Zie voor de website van de Stichting KUBES, kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden:
www.kubes.nl (nieuw venster)

De ten tijde van de oprichting van onze stichting bijeengebrachte collectie is in de loop der tijd geleidelijk uitgebreid, ondanks het feit dat we geen actief verwervingsbeleid voerden. Dit laatste had alles te maken met het feit dat we voor de opslag van de collectie niet over een ruimte beschikten die goed toegankelijk was voor beheeractiviteiten. De tweede verblijfplaats was dit als uitzondering wel, maar daar bestond grote onzekerheid over de duur van de beschikbaarheid. In 2006 is de collectie naar de vierde locatie verhuisd en wel op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen. Ook daar was de duur van de beschikbaarheid van de ruimte onzeker. Bovendien was de locatie voor de betrokken vrijwilligers slecht met het openbaar vervoer bereikbaar en lieten de bouwkundige staat en de inrichting veel te wensen over. Dit gebouw moesten we halverwege 2014 verlaten om de sloop ervan mogelijk te maken. Koninklijke Visio heeft de verhuizing naar onze nieuwe locatie, in Ermelo, gefaciliteerd.

Door de jaren heen hebben we ondanks de problemen met opslag en beheer van de collectie af en toe een tentoonstelling ingericht als onderdeel van een groter evenement. De daarbij ervaren belangstelling voor de gepresenteerde objecten heeft ons in de opvatting gesterkt dat het waardevol is de collectie te behouden en zo mogelijk uit te breiden.


terug naar de beginpagina van de website