Stichting Nationaal Blindenmuseum

Afbeelding van het Graafs rekenbord Afbeelding van een landkaart van Groot-Brittannië Afbeelding van een oude brailleschrijfmachine


Attentie!


Mededeling van de beheerder van deze website:

In verband met onder meer de verhuizing van deze website naar een andere server moeten veel map- en bestandsnamen worden aangepast, ook in koppelingen. Hier wordt aan gewerkt. Zolang een naam niet is aangepast, zal de koppeling ernaartoe niet het gewenste resultaat opleveren. Vooral in de afdeling lectuur is nog veel te controleren.
Excuses voor het ongemak.

Inhoudsopgave


Introductie


Onze stichting is in 1983 opgericht.
Zij stelt zich ten doel:
het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het inrichten van een museum of een onderdeel daarvan, het verkrijgen en archiveren van goederen en documenten en het (mede) verzorgen van tentoonstellingen en publicaties.

We willen aan de hand van onze collectie en publicaties inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Een zeker accent ligt daarbij op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.


Contactgegevens


Opslag- en werkruimte


Sinds 15 juni 2014 bevindt onze opslag- en werkruimte zich in Ermelo. Deze ruimte heeft de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) voor ons in haar gebouw vrijgemaakt. Hier is het grootste gedeelte van onze collectie ondergebracht. Bovendien kunnen wij hier een deel van onze beheerwerkzaamheden verrichten. Het andere deel van onze collectie heeft onderdak gevonden op de zolder van het kantoorpand van de Vereniging Onbeperkt Lezen in Den Haag. Deze ruimte mogen wij tijdelijk gratis gebruiken.
Halverwege 2018 hebben we onze opslag- en beheerruimte in Ermelo opnieuw ingericht. Het doel was er ruimte vrij te maken voor het tentoonstellen van een representatief gedeelte van onze collectie. We verwachten dat we dit jaar nog bezoekers kunnen gaan werven.


Collectie, interviews en documentatie


De materialen die wij willen bewaren zijn voorwerpen en teksten die op de een of andere manier een functie kunnen vervullen bij het inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden konden en kunnen participeren in de samenleving. Het is niet mogelijk, en ook niet nodig, dat deze materialen altijd fysiek toegankelijk zijn. Wat volgens ons wel nodig en mogelijk is, is dat op een gemakkelijke manier is te achterhalen welke voorwerpen er tot onze collectie behoren. Daarom hebben wij na onze verhuizing naar Ermelo in onze activiteiten voorrang gegeven aan de beschrijving van onze collectie en aan publicatie van die beschrijving op deze website.
Ruwweg delen we de collectie in drie categorieën in:
a. lectuur;
b. hulp- en leermiddelen;
c. overige voorwerpen.

Naast het bewaren en presenteren van lectuur en voorwerpen ambiëren we een bijdrage te leveren aan het beschikbaar komen of bereikbaarder maken van informatie die met het integratieproces van blinden en slechtzienden van doen heeft. Hiertoe zijn we begonnen aan een serie interviews met blinden en slechtzienden, onder meer over hun ervaringen in het onderwijstraject. Ook proberen we relevante documenten van anderen eenvoudig bereikbaar te maken.

Via onderstaande koppelingen kunt u meer te weten komen.

naar hulp- en leermiddelen

naar de lectuurcollectie

naar interviews


Activiteiten


Gedurende de eerste drie jaar in Ermelo hebben we in de beheeractiviteiten de klemtoon gelegd op ordening en beschrijving van de collectie en het inrichten van een website waarop inzicht in onze collectie kon worden verkregen. In de zomer van 2017 hadden we het punt bereikt waarop we het gevoel hadden dat een substantieel deel van het inventarisatiewerk erop zat. Hierdoor ontstond er ruimte voor extern gerichte activiteiten. Dat kwam goed uit, omdat we ons nodig met fondsenwerving bezig moesten gaan houden. We kregen echter onverwacht de gelegenheid met weinig kosten en relatief weinig inspanning een overzichtstentoonstelling in te richten. Die gelegenheid hebben we te baat genomen, mede omdat de ervaring die we hiermee zouden opdoen een rol kon spelen bij de vaststelling van ons beleidsplan voor de komende jaren en de koppeling daaraan van onze fondsenwervingsactiviteit. Het werd een proeftentoonstelling voor gericht uitgenodigd publiek. Via onderstaande koppeling kunt u er een indruk van krijgen.

Tentoonstellingstafel met onder meer schrijfgerei

naar de proeftentoonstellingspagina


Uit de proeftentoonstelling hebben we inspiratie geput voor het nastreven van een permanente gelegenheid om onze collectie te presenteren. In het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 kunt u daar meer over lezen. Zie:
naar het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022

In het najaar van 2018 ziet het er helaas nog niet naar uit dat we in 2019 onze exploitatiekosten kunnen dekken.


Bestuur en jaarstukken


Statuten


Via onderstaande koppeling gaat u naar de statuten van de stichting.
naar de statuten


Een beetje geschiedenis


Via onderstaande koppeling komt u op een pagina met enige informatie over het wel en wee van onze Stichting gedurende de eerste dertig jaar (1983 tot 2014).
naar de pagina met een beetje geschiedenisterug naar de inhoudsopgave

Deze website wordt beheerd door Pengaarde. Ze is laatstelijk gewijzigd op 11 november 2019.
Einde van de beginpagina.